EU-FUNDED PROJECTS

"Research and development drives all that we do."

RUNNING PROJECTS

BL2F: Black Liquor to Fuel

Black Liquor to Fuel (BL2F) is a Horizon 2020 project that will use “Black Liquor“ to create a clean, high-quality biofuel. Black liquor is a side-stream of the chemical pulping industry that can be transformed into fuel, reducing waste and providing an alternative to fossil fuels.

Hydroizomerizační katalyzátory na bázi zeolitů

Předmětem projektu je ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu myšlenky použití optimalizovaných hydroizomerizačních katalyzátorů na bázi zeolitů pro aplikaci v rafinérském průmyslu.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021089

BioMates Project

The BioMates project aspires in combining innovative 2nd generation biomass conversion technologies for the cost-effective production of bio-based intermediates (BioMates) that can be further upgraded in existing oil refineries as renewable and reliable co-feedstocks. The resulting approach will allow minimisation of fossil energy requirements and therefore operating expense, minimization of capital expense as it will partially rely on underlying refinery conversion capacity, and increased bio‐content of final transportation fuels.

Charakterizace průmyslových heterogenních katalyzátorů obsahujících chrom

Vývoj ekologicky šetrných hydrogenačních katalyzátorů​

Cílem projektu je vytvořit nový katalyzátor, který již neobsahuje chrom. Tento nový katalyzátor by měl nabídnout stejnou stabilitu, aktivitu i životnost jako v současnosti používaný katalyzátor na bázi mědi a chromu.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO

Vývoj katalyzátoru pro rozklad peroxidu vodíku v plynné fázi

V rámci projektu bude vyvinut katalyzátor, který bude sloužit k rozkladu plynné fáze H2O2 používaného ke sterilizace ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

SUCCESSFULLY COMPLETED PROJECTS

Vývoj detektoru nízkých koncentrací plynné fáze H2O2​

Předmětem projektu je využití odborných znalostí absolventa magisterského studia při vývoji detektoru pro měření koncentrace plynné fáze H2O2.

Development of a Cu/Bi catalyst for production of 2-butyne-1,4-diol by Reppe ethynylation process

Development of a new process for manufacturing of a catalyst for the production on butyne-1,4diol using Reppe process. Development of a new technology for the catalyst preparation which allows easier modification of the catalyst to specific customer needs.

Zhodnocení aktivity katalyzátoru pro snižování koncentrace amoniaku ve spalinách

Projekt řeší možnost katalytického snižování zbytkové koncentrace amoniaku ve spalinách pomocí nově vyvinutého katalyzátoru.

RANIDO icon

CUSTOM CATALYST DEVELOPMENT

CATALYST DEVELOPMENT
Ranido offers custom catalyst development, where we create brand new catalysts specially for our customers.