PyroCO2 Project

Projekt PYROCO2 bude demonstrovat škálovatelnost a ekonomickou životaschopnost zachycování a využití uhlíku (CCU) k výrobě klimaticky pozitivního acetonu z průmyslového CO2 a vodíku získaného z obnovitelné elektřiny.

eQATOR Project

Využití obnovitelných zdrojů energie pro průmyslovou výrobu chemikálií z obnovitelných zdrojů uhlíku by mohlo významně snížit emise CO2. Projekt eQATOR financovaný EU plánuje ukázat, jak by bioplyn mohl hrát takovou roli, a to vývojem technologie škálovatelného katalytického reaktoru pro přeměnu bioplynu na syngas.

Circular Fuels

Circular Fuels je projekt Horizontu 2020, který se věnuje výrobě obnovitelných paliv z biomasy, jako jsou dřevo a zemědělské zbytky. To zahrnuje přivádění biomasy do solární pyrolýzní jednotky za účelem výroby pyrolýzního oleje, který bude následně stabilizován a zušlechtěn. Tato paliva jsou určena pro budoucí použití jako udržitelný zdroj paliva, konkrétně se zaměřují na letecký průmysl.

Fuel-Up

FUEL-UP je projekt Horizontu 2020 věnovaný výrobě pokročilých biopaliv pro letecký a námořní průmysl. Projekt se zaměřuje na přeměnu biomasy z dřevního odpadu, zbytků těžby a zpracování na pyrolýzní olej, který bude následně stabilizován pro využití jako udržitelný zdroj paliva.

Hydroizomerizační katalyzátory na bázi zeolitů

Předmětem projektu je ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu myšlenky použití optimalizovaných hydroizomerizačních katalyzátorů na bázi zeolitů pro aplikaci v rafinérském průmyslu.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021089

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Testování katalyzátorů pro nízkoteplotní rozklad amoniaku na vodík

Projekt se zabývá výzkumem katalyzátorů pro výrobu H2 procesem katalytického rozkladu NH3. Cílem je zhodnotit aktivitu a stabilitu několika typů katalyzátorů pro nízkoteplotní rozklad NH3 a posoudit jejich potenciál pro průmyslové využití NH3 jako media pro transport H2.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

BL2F: Black Liquor to Fuel

Black Liquor to Fuel (BL2F) je projekt programu Horizont 2020, který využije „Black Liquor“ k vytvoření čistého, vysoce kvalitního biopaliva. Černý louh je vedlejším proudem chemického průmyslu výroby buničiny, který lze přeměnit na palivo, čímž se sníží množství odpadu a poskytne alternativa k fosilním palivům.

Biomates

Projekt BioMates usiluje o kombinaci inovativních technologií konverze biomasy 2. generace pro nákladově efektivní výrobu meziproduktů na biologické bázi (BioMates), které lze dále modernizovat ve stávajících ropných rafinériích jako obnovitelné a spolehlivé vedlejší suroviny. Výsledný přístup umožní minimalizaci požadavků na fosilní energii a tím i provozních nákladů, minimalizaci kapitálových nákladů, protože bude částečně záviset na základní konverzní kapacitě rafinérie, a zvýšení biologického obsahu finálních dopravních paliv.

Dokončené projekty

INO-EX

Předmětem projektu je vytvoření jednotné vizuální identity společnosti, která bude aplikována do všech komunikačních kanálů společnosti. Cílem projektu je pak formou ucelené vizuální komunikace upevnit formu a charakter značky společnosti v podvědomí zákazníků a zlepšit tak pozici firmy na trhu.

Vývoj katalyzátoru pro rozklad peroxidu vodíku v plynné fázi

V rámci projektu bude vyvinut katalyzátor, který bude sloužit k rozkladu plynné fáze H2O2 používaného ke sterilizaci ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011542

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vývoj ekologicky šetrných hydrogenační katalyzátorů

Cílem projektu je vytvořit nový katalyzátor, který již neobsahuje chrom. Tento nový katalyzátor by měl nabídnout stejnou stabilitu, aktivitu i životnost jako v současnosti používaný katalyzátor na bázi mědi a chromu.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO

Vývoj detektoru nízkých koncentrací plynné fáze H2O2​

Předmětem projektu je využití odborných znalostí absolventa magisterského studia při vývoji detektoru pro měření koncentrace plynné fáze H2O2.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004957