Produkty s přidanou
hodnotou z biomasy a odpadu

Přeměna biomasy a zpracování průmyslového odpadu jsou důležitými tématy oběhového hospodářství. Naše společnost pomáhá řešit několik projektů, které se problematice věnují.

Výroba hybridních paliv rychlou pyrolýzou biomasy 2. generace s následným katalytickým hydrozpracováním (BioMates).

Transformace černého louhu (odpad z celulózky) integrovaným hydrotermálním zkapalňovacím procesem následovaným katalytickou hydrorafinací za vzniku čistého, vysoce kvalitního biopaliva pro letectví a lodní dopravu (BL2F).

Zachycování a využití uhlíku

Technologie Carbon Capture and Utilization (CCU) nabízejí řešení pro snížení globálních emisí skleníkových plynů a mají tak významný dopad na změnu klimatu. Ranido se podílí na projektech zaměřených na vývoj a demonstrace efektivních CCU technologií.

V současném projektu Horizon PyroCO2 se průmyslové emise CO2 používají jako surovina pro výrobu zeleného acetonu, který se dále katalyticky přeměňuje na širokou škálu chemických meziproduktů s přidanou hodnotou (syntetické barvy, polyesterové pryskyřice, biologicky odbouratelné plasty atd.), které se běžně vyrábějí z fosilních uhlovodíků.

Vodíkové hospodářství

Ranido svůj výzkum rovněž zaměřuje na procesy související s výrobou, čištěním a skladováním vodíku s cílem omezit směnu klimatu a zároveň snížit negativní dopady používání uhlovodíkových paliv.

Jedním z našich cílů je podporovat výrobu a využití zeleného vodíku pocházejícího z vody pomocí obnovitelných zdrojů energie, jako je vítr a slunce.

Výzkum financovaný EU

Vyvíjíme nové technologie a procesy také díky externímu financování.